Forretnings­betingelser

Kanved Patent Consulting ApS
Advice House
Lysholt Allé 10
DK- 7100 Vejle                  

CVR 38 98 17 65

Gældende fra 1. januar 2021.

1. Om os

1.1.     Kanved Patent Consulting er et patentbureau, der yder rådgivning og ydelser inden for immaterialret, primært patenter. Vi repræsenterer vores kunder ved nationale og internationale myndigheder, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen (”PVS”), Det Europæiske Patentkontor (”EPO”) og Internationalt Bureau (”IB”).

1.2.     Kanved Patent Consulting er medlem af Institute of Professional Representatives before the European patent Office (”epi”).

1.3.     Forretningsbetingelserne omfatter alt arbejde udført af Kanved Patent Consulting på vegne af vores klienter.

2. Habilitet og etiske regler

2.1.     Kanved Patent Consulting indgår kun samarbejde med kunder, såfremt der ikke er interessekonflikter i forhold til andre opgaver varetaget af Kanved Patent Consulting. Konflikttjek indgår altid som en procedure, når nye kunder henvender sig.

2.2.     Vi forbeholder os ret til at afstå vores fuldmægtighverv i tilfælde af habilitetskonflikter.

2.3.     Kanved Patent Consulting benytter som minimum epi’s regler for habilitet.

2.4.     Hvis kunden er bekendt med potentiel interessekonflikt i det arbejde, der skal udføres, påhviler det kunden at informere Kanved Patent Consulting herom.

2.5.     Kanved Patent Consulting opretholder den højeste standard i forhold til etik, herunder epi’s Code of Conduct og Regulation on Discipline.

2.6.     Kanved Patent Consulting holder specifikke sager hemmelige og benytter ikke sager eller kunder i sin markedsføring med mindre kunden har givet samtykke.

3. Fortrolighed

3.1.     Al information, der overleveres til Kanved Patent Consulting er under fortrolighedsforpligtelse.

3.2.     Kanved Patent Consulting overholder som minimum epi’s Code of Conduct og Regulation on Discipline.

3.3.     Fortrolig information omfatter ikke allerede offentlig tilgængelig information.

3.4.     Kanved Patent Consulting er ikke udelukket fra at dele fortrolig information med samarbejdspartnere, såfremt informationen er nødvendig for håndtering af kundens interesser.

4. Samarbejde

4.1.     Kanved Patent Consulting bestræber sig på at yde den højeste kvalitet i sin rådgivning.

4.2.     I forhold til specifikke opgaver for kunden er det kundens ansvar at fremskaffe nødvendig information, enten mundtligt eller skriftligt.

4.3.     Hvis der er tale om information, som har en betydning for udfaldet af en sag eller tab af rettigheder, er det nødvendigt med skriftlig information, herunder en e-mail. Telefonisk besked eller besked via SMS er ikke tilstrækkeligt. Informationen er først formelt videregivet til Kanved Patent Consulting, så snart der foreligger en anerkendende bekræftelse fra Kanved Patent Consulting. Det gælder også generelt for information videregivet fra kunden.

4.4.     Det er kundens ansvar at informere om ændringer, der kan have en betydning for arbejdet udført af Kanved Patent Consulting, herunder adresseændringer, overdragelser, etc.

4.5.     Kanved Patent Consulting samarbejder med velrenommerede udenlandske firmaer i forbindelse med patentsager uden for regi af EPO, PVS eller IB. Kanved Patent Consulting afgiver instruktioner til disse firmaer, som derefter overtager det specifikke ansvar for patentsagen. Kanved Patent Consulting afgiver først det specifikke ansvar, når der foreligger en skriftlig bekræftelse fra firmaet.

4.6.     Kanved Patent Consulting forbeholder sig ret til at benytte underleverandører helt eller delvist, med mindre kunden har udtrykt skriftligt ønske om det modsatte, herunder i forbindelse med nyhedsundersøgelser, fornyelsesafgifter, etc.

4.7.     Kanved Patent Consulting kan ikke gøres ansvarlig for tab af rettigheder, hvis det skyldes manglende, utilstrækkelige, forsinkede eller ukorrekte informationer fra kunden, myndigheder eller udenlandske samarbejdspartnere.

4.8.     Kanved Patent Consulting er forpligtet til at holde kundens rettigheder i kraft, med mindre der mangler instruktioner fra kunden, eller kunden ikke overholder økonomiske og andre forpligtelser. Kanved Patent Consulting vil dog gøre mest muligt for at undgå sådanne retstab.

4.9.     Kanved Patent Consulting informerer kunden om relevante tidsfrister og information i forbindelse med procedering af kundens ansøgninger.

4.10.    Det er kundens ansvar at levere instruktioner rettidigt i forbindelse med information om tidsfrister videregivet af Kanved Patent Consulting til kunden.

5. Håndtering af data

5.1.      Vi har interne procedurer for håndtering af data, herunder elektroniske sagsarkiver.

5.2.      Kanved Patent Consulting foretager backup af det elektroniske arkiv dagligt.

5.3.      Vi forbeholder os ret til at slette dokumenter og filer mere end 5 år gamle, når en sag ikke længere er aktiv.

5.4.     Kanved Patent Consulting arbejder i overensstemmelse med gældende regler og myndighedskrav om personoplysninger.

6. Betalingsbetingelser

6.1.     Kanved Patent Consultings honorar er normalt baseret på timetakst med mindre andet aftales. Derudover er der en række standardpriser for visse aktiviteter.

6.2.     Kanved Patent Consulting fakturerer for udlæg, herunder officielle gebyrer og udlæg til samarbejdspartnere. I forhold til gebyrer og udlæg beregner vi et administrationstillæg på 10%. Tillægget inkluderer blandt andet administration, risiko, finansiering, valutakursudsving og fuldmægtigansvar.

6.3.     Kanved Patent Consulting forbeholder sig ret til at justere timetaksten og standardpriser årligt.

6.4.     Vores betalingsbetingelser er fakturadato plus 14 dage. Senere betaling medfører tilskrivning af renter på 1 % pr. måned i henhold til Renteloven.

6.5.     Omkostningsoverslag kan afgives på forespørgsel. Kanved Patent Consulting forbeholder sig ret til at afvige fra et omkostningsestimat i tilfælde af uforudsete hændelser.

6.6.     Kanved Patent Consulting forbeholder sig ret til at kræve forskud til dækning af vores honorar, gebyrer og udlæg.

7. Professionel ansvarsforsikring

7.1.     Kanved Patent Consulting er ansvarlig for arbejde udført i overensstemmelse med dansk ret med begrænsningerne nedenfor.

7.2.     Kanved Patent Consulting er dækket af professionel ansvarsforsikring hos Lloyd’s Insurance Company SA, som udgangspunkt med ansvarsdækning på EUR 2’000’000. Kanved Patent Consulting kan dog ikke holdes ansvarlig for tab som følge af force majeure, strejker eller for tab af data, fortjeneste, goodwill eller andre indirekte tab.

7.3.     Kanved Patent Consulting kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, uagtsomhed eller brud på fortrolighed begået af samarbejdspartnere eller underleverandører, hvilke Kanved Patent Consulting har henvist kunden til med eller uden kundens viden eller benyttet på kundens foranledning, medmindre sådanne fejl, uagtsomhed eller brud på fortrolighed er en konsekvens af grov uagtsomhed fra Kanved Patent Consultings side.

8. Værneting og ret

8.1.     Forretningsbetingelserne er gældende i henhold til gældende dansk ret. Værneting Sø- og Handelsretten.

Ovenstående punkter er gældende fra den 1. januar 2021.

Kontakt

Nicolai Kanved

European Patent Attorney

Indhold

Kontakt os

Bliv ringet op

Denne hjemmeside anvender cookies. Du accepterer dette ved at klikke OK eller gå videre.